Des 19

Suspensió de la possibilitat d’aplaçar o fraccionar determinades deutes tributaries

El Reial Decret-llei 3/2016 publicat recentment, estableix mesures tributàries dirigides a la consolidació de las finances públiques, de les quals destaquem les següents:

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017, suprimeix la possibilitat de sol·licitar l’ajornament o fraccionament de les retencions e ingressos a compte, i introdueix nos supòsits de deutes tributaris que tampoc podran ser ajornats o fraccionats, i les seves sol·licituds seran objecte d’inadmissió:

-  les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits (como ara, l’IVA), llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

-  les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

 – les liquidacions que resultin de la execució de resolucions fermes total o parcialment desestimatòries dictades en un recurs o reclamació económico-administrativa o en un recurs contenciòs-administratiu que prèviament hagi estat objecte de suspensió durant la tramitació dels esmentats recursos o reclamacions.

Els ajornaments o fraccionaments de procediments iniciats abans de l’1 de gener de 2017 es regiran per la normativa anterior a aquesta data fins a la seva conclusió.

També estableix que no es pot admetre el pagament en espècie respecte dels deutes tributaris que, com els esmentats anteriorment, tinguin la condició de inajornables.