Els nostres serveis:

Coneix els serveis que podem oferir-li:

1- Auditoria i altres relacionats

 • - Auditoria de Comptes Anuals Obligatòria/Voluntària.
 • - Auditoria de Gestió.
 • - Revisions limitades i parcials.
 • - Auditoria d’estats financers intermedis.
 • - Auditories de compra/venta de societats. Processos de Due Diligence.
 • - Informes especials d’ auditoria requerits per la normativa mercantil.
 • - Dictàmens com expert independent per Jutjats i Registre Mercantil.
 • - Informes pericials.
 • - Certificats de fets societaris concrets.
 • - Revisió de subvencions.
 • - Anàlisis i informes econòmics-financers. Validació de plans de viabilitat.

2- Assessoria:

Q:Fiscal i comptable
 • - Assessorament i planificació en l'àmbit fiscal i comptable a empreses i persones físiques.
 • - Implantació de circuits administratius i comptables.
 • - Revisió d'estats financers.
 • - Control i col·laboració en tancaments comptables periòdics.
 • - Assessorament i / o gestió de comptabilitats segons el Codi de Comerç.
 • - Confecció i presentació davant el Registre Mercantil dels llibres comptables obligatoris.
 • - Revisions limitades d'estats comptables.
 • - Liquidació i presentació d’ impostos periòdics.
 • - Assistència i representació davant d’ inspeccions tributàries.
Q:Laboral
 • - Confecció de nòmines i resums de costos salarials.
 • - Confecció de liquidacions i documentació inherent a la finalització / extinció de la relació laboral.
 • - Confecció i presentació d'impostos trimestrals i anuals.
 • - Formalització i renovació de contractes de treball.
 • - Confecció de butlletins de cotització al Règim General de la Seguretat Social.
 • - Recordatori de finalització o variació de contractes.
 • - Certificats de renda treballadors.
 • - Relació amb els organismes laborals.
 • - Defensa davant les autoritats laborals.
Q:Mercantil
 • - Constitució de societats, ampliacions de capital, liquidacions.
 • - Liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats.
 • - Domiciliació de societats.
 • - Dipòsit de comptes anuals al Registre Mercantil.
 • - Confecció de contractes mercantils.

3- Consultoria i externalització de la direcció financera

 • - Valoració d'empreses i altres actius.
 • - Confecció de plans estratègics.
 • - Confecció de plans de viabilitat, negociació de pactes de reestructuració i reflotament d'empreses.
 • - Confecció i implantació de procediments de control intern i de gestió.
 • - Implantació de quadres de comandament integrals.
 • - Consultoria informàtica . Disseny de plataformes de gestió , organització i elaboració d'un pla informàtic.
 • - Suport a auditoria interna.
 • - Externalització de la direcció financera./br>
 • - Realització d'estudis econòmics periòdics.
 • - Anàlisi de Projectes d'Inversió i el seu finançament.
 • - Estudi sobre la rentabilitat d'inversions, anàlisi de la inversió, valoració, Cash-flow.
 • - Control pressupostari.
 • - Recerca de finançament, negociació amb entitats financeres i gestió documental bancàriac.
 • - Assessorament i gestió en l'operativa bancària del comerç exterior. Compra venda de divises.
 • - Elaboració d'informes en l'àmbit del control de gestió.
 • - Gestió patrimonial i immobiliària.

4- Altres serveis

 • - Avaluació del risc de Prevenció del Blanqueig de Capitals.
 • - Procediments i documentació de compliment en Prevenció del Blanqueig de Capitals i finançament del terrorisme.
 • - Formació requerida als treballadors en l'àmbit de Prevenció del Blanqueig de Capitals i finançament del terrorisme.
 • - Emissió d'Informe d'Expert Extern Independent.